Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2017

9169 0353 500
Reposted fromlittlemermaid littlemermaid viaclerii clerii
Nie należy nigdy upijać się na smutno ani kochać się dla zabicia zmartwień, w obu przypadkach bowiem mamy potem straszliwego kaca.
— Wisłocka
Reposted fromzapachsiana zapachsiana viaclerii clerii
5260 9b83
Reposted fromretaliate retaliate viaclerii clerii
7339 1f5a
Reposted fromagridoce agridoce viaclerii clerii
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaclerii clerii
5862 6b75
Reposted fromnyaako nyaako viaclerii clerii
1846 3402 500
S.Chbosky "Charlie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaclerii clerii
9100 28d7 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaclerii clerii
Reposted frombluuu bluuu viala-lu la-lu
Od dziecka mam dogłębne poczucie samotności. Możliwe, że inni też się tak czują, ale nie będę przecież biegać po ulicach i pytać ludzi, czy są tak samo samotni jak ja. Wylądowałbym pewnie w zakładzie zamkniętym.
— Thom Yorke

July 26 2017

8553 5799
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viala-lu la-lu
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viala-lu la-lu

July 20 2017

"Później bywa zwykle za późno."

— Wiesław Myśliwski - "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromonzuiver onzuiver viala-lu la-lu

July 17 2017

3245 afb5 500
Reposted fromtgs tgs viaSkydelan Skydelan
Reposted fromoll oll viaSkydelan Skydelan
Bywa, że trzeba (...) każdego poranka przekonywać się do sensowności rzeczy najprostszych, zaraz po przebudzeniu, samotnie w łóżku o wiele za dużym mówić do siebie jak pielęgniarka do niedołężnego pacjenta: "A teraz wstaniemy, otworzymy okna, wywietrzymy mieszkanko, umyjemy się"; Róża się boi, bo z czasem może dojść do tego, że przestraszona nagłym bezdechem będzie musiała sobie po kilka razy dziennie przypominać: "Oj, musimy oddychać, jeśli przestaniemy oddychać, to już nie pożyjemy, a przecież chcemy sobie jeszcze trochę pożyć, mimo wszystko, prawda?

 
     
— W. Kuczok, Senność
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viaSkydelan Skydelan
4963 f284
Reposted fromtfu tfu viaSkydelan Skydelan
3845 8f71
Reposted fromretro-lover retro-lover viaSkydelan Skydelan

"Później bywa zwykle za późno."

— Wiesław Myśliwski - "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromonzuiver onzuiver viaSkydelan Skydelan
9316 bf2a 500
Jeszcze jeden...
Reposted fromnivea nivea viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl