Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2018

Nikt nie ma obowiązku być wielkim człowiekiem. To już bardzo ładnie, gdy się jest człowiekiem.
— Albert Camus
Śniło mi się, że poznałam Cię wcześniej.
Reposted fromPoranny Poranny vialottibluebell lottibluebell
1157 fe4f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialottibluebell lottibluebell
9168 01fe 500
2645 ba26
Reposted fromarwen arwen vialottibluebell lottibluebell

May 31 2018

Obdarz rozmówcę przestrzenią, w której może on zaistnieć.
— Eckhart Tolle
5152 d30b 500
Reposted fromshitsuri shitsuri viala-lu la-lu

Zdolność do uodpornienia się na samotność ma swoją bardzo konkretną cenę - niebezpieczeństwo, że człowiek uodporni się na wszelkie uczucia. 

— Douglas Coupland

May 28 2018

6629 be2a 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viatimetobegin timetobegin

May 19 2018

1974 0eb5 500
Reposted fromtfu tfu viaprettylitlleliar prettylitlleliar
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viala-lu la-lu

Nau­czy­ciel­ka w li­ceum na­ryso­wała kredą na tab­li­cy pun­kt i za­pytała:
- Co widzicie?
Za­padła głucha cisza, bo uczniowie zgłupieli, nie wie­dzieli, jak od­po­wie­dzieć na tak pos­ta­wione py­tanie. Wreszcie pry­mus pod­niósł rękę i od­po­wie­dział:
- Widzę pun­kt na­ryso­wany kredą na tab­li­cy.
Wszys­cy odet­chnęli z ulgą, po­nieważ wreszcie zna­lazł się od­ważny, który naz­wał to, co wszys­cy chcieli tak właśnie naz­wać, ale wstydzi­li się mówić coś tak dla wszys­tkich oczy­wis­te­go.
Nau­czy­ciel­ka od­parła:
- Wczo­raj to sa­mo py­tanie za­dałam przed­szko­lakom. Czy wiecie, co od­po­wie­dzieli? Że to ko­niec pa­piero­sa, oko pta­ka, słup te­leg­ra­ficzny widziany z góry, ka­myk, gwiaz­da, łepek szpil­ki, krop­la wo­dy, mias­to zaz­naczo­ne na ma­pie, je­den pieg, ziar­nko piep­rzu, Ziemia widziana z da­lekiego kos­mo­su...

Patrz inaczej.

— Teatr Trzy Rzecze
Reposted fromgosienia gosienia viala-lu la-lu

May 15 2018

8202 f1f3 500
Reposted fromverronique verronique viarzzkropka rzzkropka
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viala-lu la-lu

May 12 2018

8555 bdae 500
via Rysuję bo nie umiem.
Reposted fromnutt nutt viaprettylitlleliar prettylitlleliar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl