Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2017

Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.

— T. Konwicki
Reposted frombluuu bluuu viaDoINeedToBeBetter DoINeedToBeBetter

October 18 2017

2298 58ac 500
Reposted fromposzum poszum viatimetobegin timetobegin
Reposted frombezdomna bezdomna viatimetobegin timetobegin
3120 7ead 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viala-lu la-lu
6667 42e4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viala-lu la-lu
6051 058c 500
Reposted fromdivi divi viala-lu la-lu

October 14 2017

5944 a789 500
Reposted fromcalcifer calcifer viatimetobegin timetobegin

October 09 2017

"Poza tym jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy."
— Haruki Murakami – "Koniec świata i hard-boiled wonderland"

October 07 2017

Gdzie jesteś teraz?
Czy myślisz czasem o mnie
W zupełnej ciszy, w tłumie?
— Where are you now? Mumford and Sons
Reposted frombeinthe beinthe viala-lu la-lu
oppai (おっぱい) - the feeling of waiting for someone that you know that won’t come back.
Reposted fromunknownpleasures unknownpleasures viala-lu la-lu
3920 010c
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna

September 30 2017

0965 0d9b
Reposted fromnyaako nyaako viaprettylitlleliar prettylitlleliar
Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.

September 26 2017

Wszystko, czego chcę to nic więcej
niż usłyszeć jak pukasz do moich drzwi.
— Kodaline - All I Want
8179 fea2
New Girl s04e18
6450 9a18
Reposted fromkniepuder kniepuder viawhocaresbutme whocaresbutme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl