Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

3848 93c4 500
Reposted fromoblivions oblivions viamelanchujnia melanchujnia

April 25 2017

6341 cd35 500

worldofthecutestcuties:

My twins. I don’t think they know they’re adopted.

Reposted fromtron tron viatimetobegin timetobegin

April 24 2017

Tak pan mówi czasem jak poeta. Bez sensu, ale ładnie.
— Maria Wachowiak scena z piosenką Pamiętasz była jesień
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viaanecianow anecianow
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromagapka agapka viaanecianow anecianow
6600 4689 500
2166 de30
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaanecianow anecianow
 ...ale z każdym dniem uświadamiam sobie, jak wiele w naszym życiu zależy od z pozoru błahych przypadków. Od jednej decyzji, czasem nie popartej absolutnie niczym. Od absurdalnego poczucia, że powinniśmy coś zrobić. Od intuicji, przeczucia, najzywajcie to jak chcecie.
Reposted fromkix kix viaanecianow anecianow
3563 6e89
Reposted fromretaliate retaliate viaanecianow anecianow
2382 ca98
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaanecianow anecianow
Człowiek bardzo potrzebuje kogoś, kto go bardzo potrzebuje.
— T. Trzyzna 'Pana Nikt'
Reposted fromte-quiero te-quiero viaanecianow anecianow
6848 d1b6 500
Reposted frommisswindy misswindy viaanecianow anecianow
1994 758c
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaanecianow anecianow
 Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung.
Reposted fromyourtitle yourtitle viaanecianow anecianow
5171 5cac
8700 3760 500
5931 5b8a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaanecianow anecianow
6945 c7b5
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl