Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 12 2019

Reposted fromshakeme shakeme

October 03 2019

4662 3bb9
Reposted fromzciach zciach viaprettylitlleliar prettylitlleliar

September 28 2019

2315 387e 500
Reposted fromonlywhite onlywhite viagdziebezkapci gdziebezkapci
4739 7ae4 500
Reposted fromonlywhite onlywhite viagdziebezkapci gdziebezkapci
5192 e9f9 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viagdziebezkapci gdziebezkapci
4989 8a49
Reposted fromohnina ohnina viavertigo-x vertigo-x
9727 b6c0 500
Reposted fromdavid-10inch david-10inch viavertigo-x vertigo-x

September 13 2019

7161 47a2 500
Reposted fromtoganja toganja viatimetobegin timetobegin

September 11 2019

8786 8acd 500
Reposted fromdzony dzony vialisekhipisek lisekhipisek

August 31 2019

Reposted fromFlau Flau viatimetobegin timetobegin

August 10 2019

4643 5de7 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaprettylitlleliar prettylitlleliar

August 01 2019

0417 0359 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viatimetobegin timetobegin

July 27 2019

0045 f93f 500
Wieża ciśnień, Wrocław 1991
Reposted fromczinok czinok viaStoneColdSober StoneColdSober
I loved to sleep with the window open. Rainy nights were the best of all: I would open the window and put my head on the pillow and close my eyes and feel the wind on my face and listen to the trees sway and creak.
— Neil Gaiman, The Ocean at the End of the Lane
Reposted fromink ink viaStoneColdSober StoneColdSober
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viaStoneColdSober StoneColdSober
Dziecko, które jest źle traktowane, nie przestaje kochać rodziców. Przestaje kochać siebie
7995 aa82 500
Reposted fromMtsen Mtsen viatimetobegin timetobegin

July 11 2019

Przytulam się do niego i jest mi tak, jakbym po długiej podróży wróciła w miejsce, za którym tęskniłam przez całe życie.
— Lori Nelson Spielman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatimetobegin timetobegin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl